Đoản ngôn:

 

- ĐOẢN NGÔN I - U75 & ĐỐI THOẠI ĐỜI VÀ THƠ

- ĐOẢN NGÔN II-ĐƯỜNG CHỮ

- ĐOẢN NGÔN III

- ĐOẢN NGÔN IV

        - ĐOẢN NGÔN V

- ĐOẢN NGÔN CUỐI CÙNG

         

        

         

© Copyright Lê Đạt